Konkurs

KONKURS „Zachęć Swoje Dziecko Do Mycia Zębów”

kalendarz

Regulamin konkursu „Zachęć Swoje Dziecko Do Mycia Zębów”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Zachęć Swoje Dziecko Do Mycia Zębów”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma ARS DENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Środkowa 1, 03-430 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110153, NIP: 527-00-21-121, REGON 010408727, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator jest fundatorem nagród.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs prowadzony będzie przez okres od 1 marca 2016 r. aż do odwołania przez Organizatora.
5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie dorosły opiekun prawny dziecka.
6. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
7. Kupon zgłoszeniowy w postaci „Kalendarza mycia zębów, wraz z naklejkami” w rozumieniu Regulaminu oznacza kupon dostępny w punktach dystrybucyjnych produktów Brush-Baby, których Organizator jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wydawania w pierwszej kolejności kuponów, Uczestnikom którzy zakupili produkty Brush-Baby, ale nie zgłasza stanu tego jako wymóg wzięcia udziału w konkursie.
9. Kupony dostępne będą od 15 marca w punktach dystrybucyjnych. Lista punktów dystrybucyjnych dostępna jest na stronie www.jakzachecic.pl/gdzie-kupic

II.  ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW

1. Poprzez zgłoszenie do konkursu rozumie się zeskanowany lub sfotografowany i przesłany drogą elektroniczną wypełniony kupon.
2. Wypełniony kupon należy przesyłać mailowo na adres e-mail konkurs@jakzachecic.pl
3. Pełne zgłoszenie konkursowe winno zawierać wypełniony naklejkami i podpisany kupon, oraz dane do wysyłki ewentualnej nagrody.

III.  PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

1.  Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną, wypełnionego kuponu do Organizatora.
2. Podanie przez uczestnika danych osobowych związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację i dostarczenie nagrody.
4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości informującej o jego rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą wysłania uczestnikowi drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu rezygnacji przez Organizatora.

V.  ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY

1. Od momentu przystąpienia do Konkursu uczestnik zyskuje możliwość zdobycia nagrody w postaci zapasu 3 tubek wybranych past do zębów Brush Baby
2. Uczestnik może zapoznać się z nagrodą w konkursie na stronie http://jakzachecic.pl/jak-zachecic/produkty-przyjazne/
3. Organizator raz w miesiącu spośród wysłanych kuponów wylosuje trzy i przekaże im nagrody, przy udziale Poczty Polskiej.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie lub nieodebrania przez nią nagrody, Organizator ma prawo dokonać dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie wyłonionej w dodatkowym wyborze.
5. Losowanie nagród odbywać się będzie raz w miesiącu, aż do odwołania.
6. Brak przesłanych kuponów zwalnia Organizatora z przeprowadzenia losowania nagród.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, oraz na stronie internetowej www.jakzachecic.pl swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia lub skanu nadesłanego kuponu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników i pogarszać warunków udziału w Konkursie. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.jakzachecic.pl
3. Dane uczestników Konkursu, osób zgłaszających kandydatury będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Dane osób, o których mowa w pkt 8, będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).